IG průzkum

IG průzkum

Nabízím:

  • Terenní práce s využitím vrtaných, kopaných a penetračních sond
  • Vypracování geologického posudku pro založení staveb  
  • Stabilitní posudek - GEO5

Geologický průzkum poskytuje podklad pro zpracování projektové dokumentace ke všem stavbám - posouzení a zhodnocení geologických, hydrogeologických a základových poměrů v zájmové lokalitě, čímž se snižuje riziko nevhodného založení objektu.

Ze závěrečné zprávy vyplynou návrhy na vhodnou hloubku a konstrukci základů, jednotlivé parametry zemin určené pro návrh konstrukce, úroveň hladiny podzemní vody, popř. chemickým vlivům vody na konstrukci.

Geologický průzkum pozemku zmenšuje riziko při výběru budoucího stavebního pozemku i při plánování a následném provádění stavby.

Závěrem lze konstatovat, že geologický (geotechnický) průzkum je v souladu s platnými ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2 nutným předpokladem bezpečného a hospodárného návrhu každé stavby zasahující do zemního prostředí. Průzkumné práce optimálního rozsahu, stanovené s ohledem na očekávanou náročnost stavební konstrukce a zpracovaný stupeň projektové dokumentace stavby poskytnou informace, které mají vliv na průběh projekčních prací, stanovení finančních nákladů i na průběh stavebních prací a dodržení stanovených termínů. Finanční náročnost závisí na geologickém podloží stavby, množství prováděných prací a rychlosti provedení průzkumu včetně laboratorních prací a vyhodnocení.

Rozdělení dle náročnosti:

  • Geologický průzkum pro RD, menší stavby ve standardních geologických podmínkách
  • Geologický průzkum pro náročný RD a větší stavby   
  • Geologický průzkum pro staticky náročné a složité stavby    

Geologický průzkum je možné v případě zájmu rozšířit i o stanovené radonového indexu pozemku, popř. o geotechnický dozor v průběhu stavby.

 

a, Terenní práce s využitím vrtaných, kopaných a penetračních sond

Maloprofilové vrty jsou realizovány ruční vrtačkou až do hloubky cca 5 m, průměrem 70 mm. Dále je možnost využití těžké nebo lehké dynamické penetrace do hloubky 6 až 15 m, případně statickou penetraci. Pro dosažení větších hloubek je možné zajistit jádrovou vrtnou soupravu umístěnou na nákladním automobilu nabo menší pásovou soupravu.

KOPANÁ SONDA

kopana 3-2

 

MALOPROFILOVÝ VRT

rucni vrtacka 3-2

 

VRTNÁ SOUPRAVA 

jadrova vrtacka 3-2

 

TĚŽKÁ DYNAMICKÁ PENETRACE - 50 kg - do hl. 12-15 m

dph 50 kg 3-2

 

RUČNÍ DYNAMICKÁ PENETRACE - 10 kg - do hl. 6 m

dpl-10 3-2

 

b, Vypracování geologického posudku   

IG zpráva, vyhodnocení geologických prací, návrh založení objektu, popis zemin a jejich zatřídění, zpracování geologických řezů terénem, výškové a plošné zaměření sond, zaměření hladiny podzemní vody, popř. následné převzetí základové spáry.

Příklady vyhodnocení:

VYHODNOCENÁ TĚŽKÁ DYNAMICKÁ PENETRACE

dph2

 

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU

dokumentace vrtu

SCHÉMATICKÝ GEOLOGICKÝ ŘEZ

rez