Geologický průzkum

Geologický průzkum

Nabízím:

  • Terenní práce s využitím vrtaných, kopaných a penetračních sond
  • Vypracování geologického posudku pro založení staveb  

Geologický průzkum poskytuje podklad pro zpracování projektové dokumentace ke všem stavbám - posouzení a zhodnocení geologických, hydrogeologických a základových poměrů v zájmové lokalitě, čímž se snižuje riziko nevhodného založení objektu.

Ze závěrečné zprávy vyplynou návrhy na vhodnou hloubku a konstrukci základů, jednotlivé parametry zemin určené pro návrh konstrukce, úroveň hladiny podzemní vody, popř. chemickým vlivům vody na konstrukci.

Geologický průzkum pozemku zmenšuje riziko při výběru budoucího stavebního pozemku i při plánování a následném provádění stavby.

Závěrem lze konstatovat, že geologický (geotechnický) průzkum je v souladu s platnými ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2 nutným předpokladem bezpečného a hospodárného návrhu každé stavby zasahující do zemního prostředí. Průzkumné práce optimálního rozsahu, stanovené s ohledem na očekávanou náročnost stavební konstrukce a zpracovaný stupeň projektové dokumentace stavby poskytnou informace, které mají vliv na průběh projekčních prací, stanovení finančních nákladů i na průběh stavebních prací a dodržení stanovených termínů. Finanční náročnost závisí na geologickém podloží stavby, množství prováděných prací a rychlosti provedení průzkumu včetně laboratorních prací a vyhodnocení.

Rozdělení dle náročnosti:

  • Geologický průzkum pro RD, menší stavby ve standardních geologických podmínkách
  • Geologický průzkum pro náročný RD a větší stavby   
  • Geologický průzkum pro staticky náročné a složité stavby    

Geologický průzkum je možné v případě zájmu rozšířit i o stanovené radonového indexu pozemku, popř. o geotechnický dozor v průběhu stavby.

 

A, Terenní práce s využitím vrtaných, kopaných a penetračních sond

Maloprofilové vrty jsou realizovány ruční vrtačkou až do hloubky cca 5 m, průměrem 70 mm. Dále je možnost využití těžké nebo lehké dynamické penetrace do hloubky 6 až 15 m, případně statickou penetraci. Pro dosažení větších hloubek je možné zajistit jádrovou vrtnou soupravu umístěnou na nákladním automobilu nabo menší pásovou soupravu.

kopaná sonda

kopana

 

maloprofilový ruční vrt


maloprofilovy rucni vrt

 

vrtná jádrová souprava, případně statická penetrační souprava


vrtana jadrova

 

těžká dynamická penetrace DPH - 50 kg - do hl. 12-15 m, včetně předvrtání zpevněných ploch (jádrové 60 a 100mm, spirál 50mm)


penetrace

 

ruční dynamická penetrace DPL - 10 kg - do hl. 6 m


dpl 10

 

B, Vypracování geologického posudku   

IG zpráva, vyhodnocení geologických prací, návrh založení objektu, popis zemin a jejich zatřídění, zpracování geologických řezů terénem, výškové a plošné zaměření sond, zaměření hladiny podzemní vody, popř. následné převzetí základové spáry.


vyhodnocení